Головна | Додаток 4 Кодекс професійної етики судді | Реєстрація | Вхід

 
http://myphonebox.ucoz.ru/ 
Меню сайту

Категорії
Конференції та семінари [6]

Наше опитування
Як ви дізналися про наш сайт?
Всього відповідей: 289

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Додаток 4 Кодекс професійної етики судді
 
 
[19] Зазначені в цьому Кодексі норми спрямовані на вирішення етич­них питань, пов’язаних зі статусом судді. Ці норми не можуть застосо­вуватись як підстави дисциплінарної відповідальності суддів і визначати ступінь їх провини. Разом з тим судді мають прагнути додержувати їх у своїй професійній, громадській діяльності та приватному житті заради утвердження незалежності й неупередженості судової влади, зміцнення її авторитету в суспільстві. Стаття 1 Суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Стаття 2 Суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяль­ність, пов’язану зі здійсненням правосуддя. Він не вправі використову­вати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб. Стаття 3 Суддя не може належати до політичних партій і професійних спі­лок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представниць­кий мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Стаття 4 Суддя вправі брати участь у громадській діяльності, публічних за­ходах, якщо вони не завдають шкоди його статусу, авторитетові суду і не можуть вплинути на здійснення правосуддя. Стаття 5 Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні. Стаття 6 Суддя не має права розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи в закритому судовому засіданні. Він не може робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.
додатки Стаття 7 Суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб. Стаття 8 Суддя у визначеному законом порядку надає засобам масової ін­формації можливість одержувати відомості, виключаючи при цьому по­рушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а також авторитету суду та статусу судді. Стаття 9 Суддя при здійсненні правосуддя не повинен допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами неповаги до людини за озна­ками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо. Стаття 10 Суддя має утримуватися від поведінки, будь-яких дій або вислов­лювань, що можуть призвести до втрати віри в рівність професійних суд­дів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя. Стаття 11 Суддя, що перебуває на адміністративній посаді в суді, повинен утримуватися від поведінки, дій або висловлювань, які можуть призвес­ти до втрати віри в рівність статусу суддів і в те, що професійні судді колективно управляють внутрішньою діяльністю судів. Стаття 12 Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудли­вої, законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була бездоганною. Додаток 5 Корисні веб-сайти СУДОВА ВЛАДА УКРАЇНИ http://www.court.gov.ua/ На сайті можна ознайомитися з судовою практикою, судо­вою статистикою, отримати інформацію про міжнародну діяльність, а також інформацію про діяльність кваліфікаційної комісії суддів та ради суддів України. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ http://www.scourt.gov.ua/ На сайті Верховного Суду України можна знайти інформацію про діяльність Верховного Суду, перелік справ, призначених для розгляду, законодавство, що визначає судову систему, публікації в ЗМІ і т. ін. ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ http://www.vasu.gov.ua/ На сайті вміщено інформацію про діяльність Вищого адміністра­тивного суду України, систему адміністративних судів України, адміні­стративне судочинство в Україні, базу даних судових рішень ВАСУ. ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ http://www.arbitr.gov.ua/ Завдяки сайту можна дізнатися про функціонування місцевих та апеляційних господарських судів, Вищого господарського суду Укра­їни; про судову практику; одержати інформацію про рух справ у всіх господарських судах України тощо. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ gca.court.gov.ua На сайті можна довідатися про статус та завдання Державної су­дової адміністрації України, отримати інформацію про організаційне забезпечення діяльності судів, про взаємодію державної судової адмі­ністрації з засобами масової інформації і т. ін. АКАДЕМІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ aj.court.gov.ua Академія суддів України функціонує при Державній судовій адмі­ністрації України і є державним спеціалізованим навчальним закладом, що має на меті формування кадрового потенціалу судової системи України. На сайті можна дізнатися про навчальний процес, освітні заходи, міжнародну діяльність Академії тощо.
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ http://www.coe.kiev.ua/ На сайті розміщено загальну інформацію про Раду Європи, доку­менти Ради Європи, документи та рішення Європейського суду з прав людини, матеріали Бюро інформації Ради Європи в Україні. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ echr.coe.int (англійською та французькою мовами) Європейський суд з прав людини — організація, створена для контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закрі­плених у Європейській конвенції з прав людини. Суд є наднаціональним органом, звернутися до якого можна лише за умови вичерпання усіх внутрішньодержавних засобів захисту. Сайт містить загальну інформа­цію про Суд, судові рішення, основні тексти, прес-релізи. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ http://www.eurocourt.org.ua/ Всеукраїнський журнал «Практика Європейського суду з прав лю­дини. Рішення. Коментарі» виходить щокварталу від січня 1999 року. Дотепер він є єдиним системним спеціалізованим виданням, що забез­печує суддів, адвокатів, науковців та практиків права україномовною інформацією про діяльність Європейського суду з прав людини, пере­довсім текстами судових рішень. ПРОЕКТ «УКРАЇНА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА» http://www.ukrainerol.org.ua/ Проект «Україна: верховенство права» є спільним проектом Агент­ства США з міжнародного розвитку (USAID) та корпорації «Виклики тисячоліття» (MCC). На сайті вміщено інформацію про здійснені та за­плановані заходи, навчальні та інформаційні матеріали, прес-релізи. ЦЕНТР СУДДІВСЬКИХ СТУДІЙ http://www.judges.org.ua/ Сайт благодійної організації, яку заснували українські та швейцар­ські судді в серпні 2001 року. На сайті вміщено інформацію про діяль­ність центру, про судову систему України, корисні інтернет-посилання 70 на законодавство України, на сайти міжнародних організацій, інформаційних агентств тощо. УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДІА ЮРИСТІВ http://www.mediapravo.org.ua/ Асоціація медіа юристів об’єднує професійних юристів з усіх ре­гіонів України, які надають юридичну підтримку засобам масової ін­формації та журналістам, і ставить перед собою завдання інформувати журналістів про їхні професійні права та можливості. ІНСТИТУТ МЕДІА ПРАВА http://www.medialaw.kiev.ua/ Сайт аналітичного центру, який об’єднує юристів, що спеці­алізуються в медіаправі. На сайті вміщено інформацію про розви­ток законодавства у сфері мас-медіа, електронну версію вісника про розвиток медіаправа, інформацію про навчальні програми для медіаюристів і т. ін. ТЕЛЕКРИТИКА http://www.telekritika.ua/ Портал висвітлює й аналізує події та тенденції українських ЗМІ за чотирма основними напрямками: медіаконтент (публіцистика та аналітика змісту медіа), медіаринок (медіавласність, реклама та піар, регулювання медіасфери тощо), медіакорпорація (життя журналістів, права, освіта, етика, персоналії) та медіа і суспільство (взаємини ЗМІ і влади, свобода слова тощо). НЕЗАЛЕЖНА МЕДІАПРОФСПІЛКА http://www.profspilka.org.ua/ Незалежна медіапрофспілка України — всеукраїнська профе­сійна спілка, яка об’єднує журналістів та інших працівників ЗМІ, за­хищає професійні, соціальні та трудові права працівників мас-медіа, допомагає встановленню прозорих правил роботи на українському медіаринку. ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ http://www.imi.org.ua/ Діяльність Інституту масової інформації охоплює захист свобо­ди слова, сприяння розвиткові української журналістики, дослідження громадської думки та інших явищ, пов’язаних з формуванням масової свідомості.

НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОВНИКІВ http://www.nam.org.ua/ додатки Незалежна асоціація мовників (НАМ) покликана захищати права національних телерадіовиробників, надавати юридичні консультації та юридичну підтримку, сприяти створенню правової бази та демократич­ній розбудові національного телерадіомовлення. НАМ об’єднує близь­ко 100 національних і регіональних теле- та радіокомпаній України. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТОСУНКІВ СУДІВ ТА ЗМІ (США) http://www.courtsandmedia.org/ (англійською мовою) Національний центр стосунків судів та ЗМІ при Національному судовому коледжі (Невада, США) сформовано з метою поглиблення дискусії щодо балансування права на справедливий суд (його гаран­тує Шоста поправка до Конституції США) та свободи преси (Перша поправка). Це унікальний ресурсний центр, що пропонує навчальні програми для суддів, журналістів та працівників апарату суду з питань відносин судів та ЗМІ. Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Основи судової журналіс­тики: посібник для журналістів. — Київ, 2008. — 72 с. Текст видання підготовано в Інституті прикладних гуманітарних дослі­джень у рамках діяльності Проекту «Україна: верховенство права». Над по­сібником працювали фахівці-юристи Михайло Буроменський, Олександр Сердюк та соціолог Ірина Підкуркова. У тексті використано матеріали На­ціонального центру судів та ЗМІ (США), які підготував його директор Гарі Генґстлер. Видання призначено для працівників ЗМІ та всіх інших осіб, за­цікавлених у поглибленні співпраці судів та ЗМІ. Літературне редагування: Марта Боянівська Дизайн обкладинки: Олександр Ворошило Верстка: Анна Алексеєнко Фотограф: Тарас Воробець Видання здійснено за підтримки американського народу через Агент­ство США з міжнародного розвитку (USAID) [1] Результати опитування суддів, проведеного 2004 року в межах програми «Підтримка незалежних ЗМІ в Україні».
[2] Петрова Н., Якубенко В. Медіа Право. — Київ: ТОВ «Київська типографія», 2007. — С. 153.
[3] Мадридські принципи взаємодії засобів масової інформації та суддівської не­залежності, поширені відповідно до Резолюції 1296 (XLIV) Економічної та со­ціальної Ради ООН (11 лютого 1994 року).
[4] Стаття 12 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ).
[5] Стаття 157 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ).
[6] Стаття 6 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК).
[7] Стаття 50 Конституції України та стаття 8 Закону України «Про державну та­ємницю».
[8] Стаття 30 Закону України «Про інформацію».
[9] Рекомендація № кес (2003) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про надання через ЗМІ інформації про кримінальні процеси (ухвалена 10 липня 2003 року).
[10] За матеріалами Асоціації медіа юристів.
[11] За матеріалами Національного центру відносин судів та ЗМІ (США, директор Гарі Генґстлер).
[12] Див.: http://www.court.gov.ua/, http://www.arbitr.gov.ua/, http://www.vasu.gov.ua/.
[13] Див. Кодекс професійної етики судді, схвалений на з’їзді суддів України 2002 року.
[14] Ухвалено на X з’їзді Національної спілки журналістів України у квітні 2002 року.
[15] Стаття 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
[16] Додаток підготовано за матеріалами Асоціації медіа юристів.
[17] Подано за виданням: Петрова Н., Якубенко В. Медіа право. — Київ, 2008.
[18] Підготовано за виданням: Петрова Н., Якубенко В. Медіа право. — Київ, 2008.
[19] Кодекс професійної етики судді, затверджений V з’їздом суддів України від 24.10.2002 р. // Вісник Верховного Суду України. —2002. — № 5. — Вересень-жовтень.
Новинки
Експрес-курс "Авторське право"

Відеоурок "Географічне зазначення походження товарів"

Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Получить проигрыватель Adobe Flash PlayerCopyright MyCorp © 2019
Сайт управляється системою uCoz